Tuesday, June 20, 2017

Regulamentul Consiliului Arhitectural-Urbanistic al mun. Chisinau

este organul ce a recomandat modificarea codului de reglementare urbanistică pentru teritoriul pe care se află Cafeneaua Guguță. Articolele 2.6 și 3.5 stipulează clar că opiniile și deciziile Consiliului au doar un caracter consultativ.

consiliu arhitectural urbanistic Chisinau by Vitalie Sprinceana on Scribd

Wednesday, December 14, 2016

Ședință CSJ, 14 decembrie

Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie  a decis a decis ca recursul declarat de FinPar contine temeiurile de declarare a recursului prevazute de codul de procedura civila. Completul de judecatori nr. 3 (pînă acum a examinat completul nr. 6) urmeaza sa examineze argumentele ambelor parti si va decide daca caseaza sau mentine decizia Curtii de Apel. 
Următoarea ședință va avea loc pe 18 ianuarie 2017 iar cazul va fi examinat de un alt complet de judecători. 
Componența completului nr. 3:Valeriu Doagă – preşedinte
Iuliana Oprea
Sveatoslav Moldovan

Wednesday, November 23, 2016

Ședință CSJ, 23 noiembrie

Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie a amanat sedinta privind admisibilitatea recursului Finpar Invest in dosarul cu Cafeneaua Guguță pentru 14 decembrie 2016. 

Wednesday, October 12, 2016

Ședință CSJ, 12 octombrie

Pe 12 octombrie CSJ decide, in absenta partilor, in privinta admiterii recursului companiei Finpar Invest vs CMC (intervenient accesoriu AIRM) pe dosarul Cafenelei Guguta.
Decizia va fi luata de completul Nr. 6, care are urmatoarea componenta:
Tamara Chişcă-Doneva – preşedinte
Galina Stratulat
Ion Druţă


updateColegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie a amanat sedinta privind admisibilitatea recursului Finpar Invest in dosarul cu Cafeneaua Guguță pentru 23 noiembrie 2016. 

Saturday, September 17, 2016

Cafenea Civică - Tîrgul Inițiativelor Civice


Pe 17 septembrie 2016 Asociația Oberliht a organizat, împeună cu Dom Cluster, o cafenea civică, eveniment în cadrul căruia inițiative civice din Chișinău și-au prezentat activitățile publicului larg.
Evenimentul a fost însoțit și de o discuție despre Mobilitate și Acces la cultură în mediul urban moderată de curatorul Vladimir US, la care au participat Vitalie Sprînceană, Ovidiu Țichindeleanu, Ștefan Rusu și Oleksandr Burlaka.


Wednesday, September 7, 2016

Bucătăria Cafenelei Guguță (anii 1970).

Un fragment dintr-un articol de pe portalul de limbă rusă  Аргументы и факты (Argumente și Fapte) despre bucătăria Cafenelei Guguță în anii 70:

– В 1973 году меня назна­чи­ли глав­ным бух­гал­те­ром в «Норок», – вспо­ми­на­ет Нико­лай ЧЕРНЫЙ, пре­зи­дент «AMG – Holding». – Ресто­ран нахо­дил­ся в самом цен­тре горо­да и посе­ти­те­ли раз­но­го уров­ня не про­пус­ка­ли слу­чая попро­бо­вать новое фир­мен­ное блю­до, при­ду­ман­ное талант­ли­вым кули­на­ром. 

В 1974 году, после тор­же­ствен­но­го собра­ния по слу­чаю 50-летия обра­зо­ва­ния рес­пуб­ли­ки и КП Мол­да­вии, на вто­ром эта­же ресто­ра­на «Норок» состо­ял­ся пра­ви­тель­ствен­ный при­ём. При­сут­ство­ва­ли на празд­нич­ном засто­лье чле­ны Полит­бю­ро СССР во гла­ве с Лео­ни­дом Бреж­не­вым, да ещё око­ло трёх­сот гостей из союз­ных рес­пуб­лик и из-за рубе­жа. Меню, согла­со­ван­ное на самом высо­ком уров­не за мно­го меся­цев впе­рёд, состо­я­ло толь­ко из блюд мол­дав­ской кух­ни: она нра­ви­лась всем. Достой­ным обрам­ле­ни­ем изыс­кан­ных блюд слу­жи­ли мол­дав­ские вина и коньяк «Кодру» 25-летней выдерж­ки. Напи­ток выпу­стил спе­ци­аль­но к дате Бельц­кий винно-коньячный ком­би­нат. Тот зна­ме­ни­тый юби­лей­ный обед 74-го был высо­ко оце­нен гла­вой госу­дар­ства. Дирек­то­ра «Норо­ка», един­ствен­но­го работ­ни­ка киши­нёв­ско­го обще­пи­та, вско­ре награ­ди­ли… орде­ном Лени­на! Маэст­ро не раз при­гла­ша­ли в Крем­лёв­ский Дво­рец, на ВДНХ – обслу­жи­вать офи­ци­аль­ные обе­ды и ужи­ны. Коман­да киши­нёв­ских пова­ров из раз­ных ресто­ра­нов при­ни­ма­ла уча­стие в Дека­дах мол­дав­ско­го искус­ства и лите­ра­ту­ры, в Днях куль­ту­ры Мол­да­вии, про­хо­див­ших в сто­ли­цах союз­ных рес­пуб­лик и за рубе­жом. Кули­нар­ные туры рас­ши­ря­ли их про­фес­си­о­наль­ный кру­го­зор, дава­ли импульс для созда­ния ори­ги­наль­ных блюд.
(articolul integral: ВАЛТАСАРОВ ПИР ЗАСТОЯ, http://aif.md/valtasarov-pir-zastoya/) 

Thursday, September 1, 2016