Thursday, December 27, 2012

comunicatul de presa al agentiei de inspectare si restaurare a monumentelor

26 decembrie 2012 Comunicat de presă Construcţiile ilegale din bd. Ştefan cel Mare, nr. 101. Agenţia de inspectare şi restaurare a monumentelor instituţie ce exercită controlul privind respectarea legislaţiei în domeniul protecţiei, conservării şi restaurării monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice şi a zonelor de protecţie a acestora, de asemenea controlează aplicarea, în baza legislaţiei în vigoare a RM, a documentelor UNESCO şi ale Consiliului Europei în domeniul patrimoniului cultural-istoric. În legătură cu situţia dramatică care s-a creat în Centrul Istoric al Chişinăului, şi anume pe bd. Ştefan cel Mare nr. 101, unde a început construcţia a unui restaurant cu două nivele, construcţia dată se găseşte pe teritoriul - monumentului de categorie naţională, inclus în Registrul Monumentelor Republicii Moldova cu nr. 284 – Grădina Publică „Ştefan cel Mare”. Îngrădirea ornamentală. Sculpturile monumentale ale clasicilor, datat cu anul 1818 - sec. XX, monument de arhitectură, istorie şi de artă. Scuarul Europei, de asemenea este amplasat în Nucleul istoric al Chişinăului, monument de categorie naţională inclus în Registrul Monumentelor RM, cu nr. 308., datat cu jum. a II-a a sec. XV – înc. sec XX. Conform legislaţiei în vigoare, Legea privind ocrotirea monumentelor nr. 1530 din 22 iunie 1993, art 59. care stipulează că „orice activitate care pune în pericol integritatea monumentelor urmează a fi coordonată cu organele de stat pentru ocrotirea monumentelor”, de asemenea conform Hotărârii Guvernului RM despre aprobarea Regulamentului privind zonele protejate naturale şi construite, nr. 1009 din 05.10.2000, publicat în Monitorul Oficial al RM nr.127-129 din 12.10.2000, capitolul VII. pct. 1, referitor la autorizarea lucrărilor şi organismele de avizare a intervenţiilor la monumente în zonele protejate şi de protecţie, - „pentru autorizarea executării lucrărilor la obiectivele incluse în patrimoniul natural şi construit şi în zonele pentru care s-a instituit un anumit regim de protecţie prevăzut de planurile urbanistice şi de amenajare a teritoriului, solicitantul autorizaţiei de construire va obţine: - în ansamblurile de arhitectură, rezervaţiile de arhitectură şi urbanism, parcurilor şi grădinilor-monumente istorice, nucleul istoric al or. Chişinău şi monumentele de categorie naţională şi a zonelor lor de protecţie – avizul comisiei pentru monumente şi zone protejate a Ministerului Mediului şi Ministerului Culturii (Consiliul Naţional al Monumentelor Istorice) etc. , ori în acest caz avizele respective lipsesc. De asemenea AIRM face referinţă la HG nr. 978 din 02.09.2004 privind stabilirea moratoriului la modificarea tramei stradale şi amplasarea construcţiilor în Centrul istoric şi în spaţiile verzi ale mun. Chişinău, publicat în MO nr.168, data 10.09.2004. Оn temeiul Hotгrоrii Guvernului nr. 633 din 8 iunie 2004 "Despre aprobarea Planului de acюiuni pentru asigurarea respectгrii prevederilor Legii nr. 835-XIII din 17 mai 1996 privind principiile urbanismului єi amenajгrii teritoriului єi ale altor acte legislativ-normative conexe" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 96-99, art. 790), Guvernul HOTГRГЄTE: 1. Se acordг statut de zonг protejatг de importanюг naюionalг: centrului - nucleul istoric al mun. Chiєinгu, amplasat оn perimetrul strгzilor A. Mateevici - C. Stere - A. Єciusev - Mihai Viteazul - Sf. Andrei - I. Zaikin - Albiєoara - Izmail - Єtefan cel Mare єi Sfоnt - Ciuflea - Bucureєti - L. Tolstoi - Izmail, єi fondului istoric construit, nominalizate la poziюiile 308 єi 283 din Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotгrоrea Parlamentului 1531-XII din 22 iunie 1993; spaюiilor verzi din categoriile de funcюionalitate, clasificate conform art. 16 al Legii nr. 591-XIV din 23 septembrie 1999, constituite din grгdini, parcuri, pгduri-parcuri єi scuaruri, aprobate єi delimitate prin decizia Primгriei mun. Chișinău nr. 19/1 din 28 septembrie 2000. 2. Pоnг la elaborarea єi aprobarea Planului urbanistic general al mun. Chișinău: se declarг moratoriu la modificarea tramei stradale оn centrul-nucleul istoric al mun. Chiєinгu, situat оn perimetrul strгzilor nominalizate la pct. 1; amplasarea obiectelor pe teritoriul centrului istoric єi оn spaюiile verzi indicate la pct. 1 se va efectua оn baza planurilor urbanistice de detaliu, elaborate din contul beneficiarilor, care vor fi coordonate cu Departamentul Construcюiilor єi Dezvoltгrii Teritoriului, Ministerul Culturii, Ministerul Ecologiei єi Resurselor Naturale єi aprobate de Consiliul municipal Chișinău; Agenţia de inspectare şi restaurare a monumentelor solicită: 1. Inspecţiei de Stat în Construcţii, întocmirea prescripţiei de stopare a lucrărilor ilegale din bd. Ştefan cel Mare nr.101. 2. Primăriei mun. Chişinău, anularea Autorizaţiei de construcţie nr.530 din 06.09.2012. Urgentarea procedurii de avizare cu Academia de Ştiinţe şi Ministerul Culturii a Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului privind construcţiile în zona istorica a mun. Chişinău, căt şi a noului Registru al monumentelor de valoare locală, elaborate de Chişinăuproiect, în anul 2011 . 3. Procuratura mun. Chişinău să iniţieze un dosar penal în baza Art 328 Cod Penal, pentru Excesul de putere şi depăşirea atribuţiilor de serviciu a unor funcţionari publici. 4. Beneficiarul lucrărilor de construcţie urmează să coordoneze schiţa concept şi proiectul de execuţie conform procedurii, reglementat de legislaţia în vigoare. Cu respect, Ion ŞTEFĂNIŢĂ Director General. Agenţia de inspectare şi restaurare a monumentelor Tel. 079554365 stefanita.ion@gmail.com

1 comment:

  1. Mă bucur extraordinar de mult că atitudinea civică, abordările inteligente, formulările și revendicările legale au dus la înlăturarea unui pericol real: cel al mutilării Grădinii Publice. Deocamdată s-a obținut o victorie, dar e devreme încă să o considerăm definitivă. Pentru că hotărîrea Primăriei poate fi atacată în contencios, și se poate derapa printre niște chichițe avocățești, care pot duce la niște conflicte serioase dintre Primărie și beneficiarul autorizației, acum anulate. Din actele afișate în blog reiese că între primăria municipiului Chișinău și s.r.l ”Ș.O.M. TREISI” funcționează un contract de arendă funciară pentru cei 135 metri pătrați încă din 12.12.2000 (sic!). Cu alte cuvinte, această societate a plătit o chirie municipalității exact 12 ani, iar valoarea acestei chirii era, cel puțin în primul an, de 1802 lei; iar din 2006 quantumul acesteia fusese stabilit la valoarea de 5825 de lei; și e greu de crezut că acum va renunța atît de lesne la ideea de a construi...    Vom urmări îndeaproape mersul lucrurilor!

    ReplyDelete